HAKEMUSOHJEITA

Avustushakemukset liitteineen toivotaan saatavan ensisijaisesti sähköisenä osoitteeseen saatio@energiasaatio.fi. Hakemuksen voi myös postittaa säätiön postiosoitteeseen.

Hakemus voi olla vapaamuotoinen. Keskeiset hakemuksessa tarvittavat tiedot ovat kuvaus hakemuksen kohteena olevasta investoinnista tai projektista, kokonaisbudjetti, muu rahoitus ja haettava rahamäärä. Mahdollisimman tarkat tiedot tehostavat asian käsittelyä.

Lähipiiritarkastelua varten hakemuksessa on hyvä olla selvitys siitä, kuka käyttää määräysvaltaa hakijana mahdollisesti olevassa yhtiössä.

Asiaa käsitellessään säätiö voi käyttää harkintansa mukaan energia-alaan liittyvää erityisasiantuntija-apua.

Hakemuksista ilmenevät tiedot pidetään liikesalaisuuksina ja ne käsitellään luottamuksellisesti. Tehtyjä yksittäisiä avustuspäätöksiä ei julkisteta kuin poikkeuksellisesti erikseen sovitulla tavalla.